Vietnamese Community of Clark County

Empowering Community, Enriching Cultures

Mission

 

  • To build a united Vietnamese -American Community.
  • To enrich the multicultural heritage of Clark County.
  • To provide a network for mutual support.
  • To build the next generation community leaders through youth development programs.

 

Vision

 

We envision a supportive and inclusive society where individuals care for one another and continually commit to justice and peace.

 

Get Involved

We are always looking for volunteers to help with our cultural events, youth development programs and senior citizen activities. The success and growth of our family-oriented organization is the direct result of the dedicated contribution from each of our volunteers.

Login Form

Our History

 

The Vietnamese American community in Clark County was formed more than 30 years ago when the first wave of Vietnamese immigrants and refugees settled in this region. Recognizing the need for a formal structure, Vietnamese community leaders organized and established the Vietnamese Community of Clark County (VNCCC).

 VNCCC was incorporated in 1992 and acquired 501.c.3 status in 2005. The organization remains the only Vietnamese non-profit in Clark County. Truly a community-based organization, VNCCC is accountable to the Vietnamese community at large. All major decisions—e.g. amendments to by-laws—require input from the community through meetings. 

 

 Since its inception, VNCCC has been led by volunteer Vietnamese community leaders. In the earlier years VNCCC provided informal support to Vietnamese refugees and immigrants as they adjusted to life in the United States. VNCCC continues to be the center of the Vietnamese American community in Clark County.

 VNCCC organizes the annual Vietnamese Lunar New Year and Autumn Festival to provide Vietnamese Americans the space to gather, connect, and build a sense of community. These cultural events are also the main medium for bridging cultures. In addition, VNCCC regularly makes home visits to community members to offer support and learn about community needs.

 According to the U.S 2000 Census, there were 2,147 Vietnamese Americans in Clark County, mostly concentrated in the city of Vancouver[1]. The 2008 American Community Survey estimated an increase to 3,010[2]. However, through community gatherings and house visits, Vietnamese community leaders suggest a higher number.

Read more: Our History

Nhiệm Vụ

 

  • Xây dựng một cộng đồng người Mỹ gốc Việt đoàn kết.
  • Đóng góp vào di sản đa văn hóa của Quận Clark.
  • Thành lập mạng lưới thông tin và tương trợ.
  • Đào tạo giới trẻ để trở thành những người lãnh đạo cộng đồng trong tương lai.

 

Hướng Tới

 

Chúng ta cùng nhắm tới một xã hội bao dung, nơi đó mọi người tương thân tương trợ lẫn nhau và không ngừng nổ lực để đạt đến sự bình đẳng và thanh bình.

 

Hãy Góp Một Bàn Tay

Chúng tôi luôn luôn cần thiện nguyện viên để giúp cho các chương trinh sinh hoạt văn hóa, thiếu nhi, và hội cao niên. Mọi sinh hoạt đều mang tính cách gia đình, và sự thành công cũng như sự phát triển của cộng đồng là tùy thuộc trực tiếp vào sự đóng góp nhiệt tình của từng cá nhân thiện nguyện viên.